Search just our sites by using our customised search engine

Unique Cottages | Electric Scotland's Classified Directory

Click here to get a Printer Friendly PageSmiley

Miri Sne Lammond
Dan Do Shean Ford


(Please note that the music file will take a wee while to download as it's 1.4Mb in size. Have a go at reading the song while you wait.. it's worth waiting for!)

Chorus
Tha buaidh air an uisge bheatha,
Tha buaidh air 's cha ghabh e cleith;
Tha buaidh air an uisge bheatha,
Dh'lainn t is fuar i.

-------

An cuala sibh 's an ite so,
Mu'n Ford a fhuair an Lamanach;
Gu fan i far am fgar i,
Mur tirnear i cha ghluais i.

'S e sud an car tha cunnartach,
Ma thras i air buill' thoirt dhuit;
An lrach far an cuir i thu,
Gu fuirich thu 'nad shuain ann.

Ma ghluaiseas e do do'n bhaile rith,
A steach Black Brook gu'n caillir i,
Cha dan i cnoc Iain Shalaich dheth
'S cha toir a h-anail suas i.

'S gu'n d'thuirt Dmhnall Angus ris
An didh dha chuis a rannsachadh,
Tha 'n uidheam stiiridh cam oirre,
Mu'n dan i call, cuir uait i.

Nis crochnaichidh mi'n dan so dhuibh
An dil gu'n dan sibh fabhar leam:
Na inssibh e do'n Lamanach,
Mur fs e ann an gruaim rium. 


This comment system requires you to be logged in through either a Disqus account or an account you already have with Google, Twitter, Facebook or Yahoo. In the event you don't have an account with any of these companies then you can create an account with Disqus. All comments are moderated so they won't display until the moderator has approved your comment.

comments powered by Disqus

Quantcast