Search just our sites by using our customised search engine

Unique Cottages | Electric Scotland's Classified Directory

Click here to get a Printer Friendly PageSmiley

Miri Sne Lammond
Domhnaill Antaidh


(Please note that the music file will take a wee while to download as it's 1.7Mb in size. Have a go at reading the song while you wait.. it's worth waiting for!)

Chorus

Dmhnaill Antaidh,
Dmhnaill l ho,
Hi ri il eile;
Dmhnaill Antaidh,
Dmhnaill l ho.

-------

A Dhmhnaill a chrdh' an tig thu 'm bliadhna.
Chuala mi gun deach do bhthadh.
Ann an dam a' mhuilean-shbhaidh.
Chuirinn mo long mhr 'gad iarraidh.

Long mr na stiomar iarainn.
Gheibhinn gillean 's chosgainn biadh riuth'.
Cha b'e an t-aran dubh bu bhiadh dhaibh.
Ach peasair agus muic-fheil bhiadhta.

An t aig Dmhnall gun bhi gl gheal.
Thug seachd bliadhn' an cuan Eirinn.
Cumail cogadh ri na ceudan.
Cumail Gidhlig ri luchd Beurla.

Cumail Laidean ri luchd Greugais.
Nuair a thig mo Dhmhnall-sa dhachaidh.
'S cinnteach mo chr chil a falach.
'S cinnteach sod' 's pasgan anart.


 


This comment system requires you to be logged in through either a Disqus account or an account you already have with Google, Twitter, Facebook or Yahoo. In the event you don't have an account with any of these companies then you can create an account with Disqus. All comments are moderated so they won't display until the moderator has approved your comment.

comments powered by Disqus

Quantcast